Tuesday, February 19, 2019

Puni naziv:
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ

Adresa:
OSLOBODILAČKA 1
74 000 DOBOJ
Bosna i Hercegovina

Muftijstvo:
ZENIČKO

KONTAKTI:
t: +387 53 204 270
f: +387 53 204 271
m: +387 65 942 861
e: mizdoboj@hotmail.com
e: miz@medzlis-doboj.org
w: www.medzlis-doboj.org

Glavni imam:
BAJRO EF. DŽAFIĆ

Predsjednik

MIRSAD HUSAKOVIĆ

Sekretar:
ADIS BEKRIĆ

Blagajnik:
EMINA MUJKIĆ

Članovi Izvršnog odbora MIZ Doboj:

 1. MIRSAD HUSAKOVIĆ,predsjednik
 2. BAJRO ef. DŽAFIĆ, glavni imam
 3. ALEMA MEHIĆ
 4. SABAHUDIN ŠILJIĆ
 5. ADMIR FETIĆ
 6. MURVET BAJRAKTAREVIĆ
 7. MEHO HODŽIĆ
 8. VAHID KRLIČEVIĆ
 9. DEMIREL ČAMDŽIĆ
 10. EDHEM HRNJADOVIĆ
 11. SABIT ef. ŠILJIĆ
 12. HARIS ef. BEČIĆ
 13. SENAHID ef. HODŽIĆ

STRUKTURA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini tokom svoga historijskog razvoja imala je različite forme i oblike organiziranja i ustrojstva. Također, provođenjem brojnih reorganizacija te su strukture mijenjane ili su poprimale drugačije oblike, ponekad su neke ukidane i formirane nove. Međutim, neke od njih preživjele su sve ove promjene i čine već tradicionalni okvir i formu ustrojstva Islamske zajednice. Pojedine strukture su složene i u sebi sadrže više organizacionih cjelina i jedinica. Ovdje ćemo u temeljnim naznakama prikazati današnje ustrojstvo i organizaciju Islamske zajednice. Krenut ćemo od najnižih organizacionih jedinica Islamske zajednice.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovina sastavljena je od sljedećih organizacionih jedinica i cjelina:

– džemat,
– medžlis,
– muftija,
– Rijaset,
– Reisu-l-ulema,
– Sabor islamske zajednice,
– Ustavni sud Islamske zajednice.

Džemat

Džemat već tradicionalno u strukturi Islamske zajednice predstavlja temeljnu, osnovnu i najmanju organizacionu jedinicu. Kroz džemat muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti. Džemat u pravilu sačinjava skupina od najmanje 100 muslimanskih domaćinstava, koja žive na jednom području i koja su međusobno povezana u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti. Prema aktima Islamske zajednice nije određena gornja granica domaćinstava u jednom džematu, međutim, unutar Islamske zajednice intencija je da džemati ne budu preglomazni i da zbog svoje veličine, brojnosti ili razuđenog geografskog položaja ne bude onemogućeno kvalitetno i uspješno funkcioniranje i rad imama. Uglavnom svaki džemat ima džamiju, mesdžid ili predviđeni prostor za obavljanje namaza i vršenje drugih vjerskih aktivnosti.

Također, u pravilu, u jednom džematu je zaposlen jedan imam koji predvodi vjerske aktivnosti, brine se o odgoju i vjerskom poučavanju svojih džematlija, posebno održavanju vjerske pouke za djecu i mlađe naraštaje. Džematski imam obavlja džuma namaze, klanja bajrame, predvodi džemat prilikom obavljanja ostalih dnevnih namaza, brine se o održavanju vjerskih svečanosti, a, prema odlukama Islamske zajednice, vjerska pouka i rad sa djecom spadaju u temeljne aktivnosti svakog džematskog imama. Također, kontakti i susreti sa džematlijama, praćenje aktuelne problematike na području džemata i staranje o izvršavanju islamskih propisa i dužnosti, tumačenje vjerskih stavova i pitanja spada u djelokrug rada i aktivnosti imama. Veliki broj džemata u Bosni i Hercegovini imaju imamske stanove i kuće i imami tokom službovanja u dotičnom džematu koriste te stanove.

Odluku o formiranju džemata, preustroju postojećih ili pripajanju drugom džematu donosi Rijaset Islamske zajednice na prijedlog muftije koji pokriva to područje i uz konsultacije sa članovima dotičnog džemata. Svaki džemat ima svoje organe, a to su skupština džemata i džematski odbor. Skupština džemata predstavlja najširu bazu koju sačinjavaju svi muslimani i muslimanke jednog džemata koji su navršili osamnaest godina života.

Skupština džemata bira:

– džematski odbor,
– predsjednika džematskog odbora,
– zastupnike džemata u skupštinu medžlisa,
– delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Skupština džemata također donosi sve važnije odluke koje se tiču organizacije i vjerskog života u džematu.

Džematski odbor, kojeg bira skupština, u suštini je izvršni organ skuštine džemata koji se brine o svim poslovima i uvjetima kako bi jedan džemat nesmetano funkcionirao, odvijao se vjerski život bez poteškoća i stvorili se optimalni uvjeti za rad imama u džematu. Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do dvije stotine domaćinstava i sedam članova u džematima sa više od dvije stotine domaćinstava.

Na čelu džematskog odbora nalazi se predsjednik ili mutevelija, a jedan od članova odbora je blagajnik koji se stara o prikupljanju novčanih sredstava i članarine od koje se podmiruju troškovi u džematu i imamska plata. Imam je član džematskog odbora po položaju. On se brine o vjerskom životu u džematu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat u stvarima vjere. Predsjednik džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava skupštinom džemata. Temeljna zadaća svakog džematskog odbora je osiguravanje uvjete za vjerski život u džematu.

Organizacija Islamske zajednice na principu džemata kao osnovne ćelije predstavlja široko prihvaćenu tradiciju na ovim prostorima. Islamska zajednica kroz džemat provodi glavninu svojih aktivnosti, ostvaruje neposredni kontakt sa narodom. S druge strane, organiziran džemat na sebe preuzima odgovornost organiziranja vjerskog života putem mektebske pouke, održavanja predavanja i vjerskih svečanosti, izgradnju džamija, mekteba, imamskih stanova i osiguravanja plaće za imama i svih ostalih troškova.

Medžlis

Medžlis je viša lokalna organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata najmanje sedam džemata koji čine jednu cjelinu. Obično se granice jednog medžlisa poklapaju sa administrativnim granicama jedne općine. Odluku o formiranju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog Rijaseta.

Medžlis ima svoje organe i djelokrug rada i zaduženja. Organi medžlisa su skupština i izvršni odbor medžlisa. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata. Džemati koji imaju dvije stotine domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju tri zastupnika, a džemati sa više od dvije stotine domaćinstava biraju pet zastupnika.

Skupština medžlisa bira:

– članove izvršnog odbora i predsjednika izvršnog odbora,
– daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,
– usvaja godišnji izvještaj o radu izvršnog odbora,
– daje saglasnost na budžet i završni račun medžlisa.

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest. Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora po položaju.

Zaduženja izvršnog odbora medžlisa su sljedeća:

– izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,
– stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,
– nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,
– brine se o imovini Islamske zajednice,
– daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,
– podnosi izvještaj o radu.

Predsjednik izvršnog odbora medžlisa predsjedava skupštinom medžlisa, rukovodi radom izvršnog odbora medžlisa i predstavlja medžlis u administrativnim i imovinskim poslovima.

Rijaset Islamske zajednice može kada utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijeti odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor u roku od 30 dana. U tom slučaju, do izbora novog izvršnog odbora medžlisa, administrativne i imovinske poslove kao i druge djelatnosti iz nadležnosti izvršnog odbora obavljat će povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.

Na području jednog medžlisa nadzor nad izvršavanjem vjerskih poslova i kordinaciju rada sa drugim imamima u nadležnosti je glavnog imama. Prema tome, glavni imam se brine o vjerskom životu na području medžlisa i odgovoran je za rad imama, hatiba i muallima. Glavni imam predstavlja medžlis u stavarima vjere i u većini slučajeva glavni imam je profesionalno zaposlena osoba koja nema svoj džemat. Glavnog imama postavlja, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog muftije.

Glavni imam

Zastupa Medžlis pred organima, ustanovama i trećim licima u stvarima vjere,rukovodi radom vjersko prosvjetne službe, nadzire i ocjenjuje rad svih uposlenika vjersko prosvjetne službe pruža stručnu pomoć uposlenicima vjersko prosvjetne službe i odgovoran je za njihov rad, kontrolira rad mektebske nastave i islamske vjeronauke u školama, preduzima mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i predlaže Medžlisu,Muftiji i Rijasetu mjere i prijedloge za unapređenje rada u ovim oblastima, organizira svečanosti povodom obilježavanja islamskih praznika , obavlja šerijatska vjenčanja, održava vazove i prigodna predavanja u džamijama, vodi brigu o cjelokupnom vjerskom životu na području Medžlisa , odobrava odmore i odsustva uposlenicima vjersko prosvjetene službe, potpisuje akta Medžlisa koja se odnose na vjerske propise i aktivnosti vodi brigu da odluke Izvršnog odbora Medžlisa budu u skladu sa šerijatskim propisima, podnosi izvještaj nadležnom Muftiji i Rijasetu o stanju u mektebskoj nastavi ,islamskoj vjeronauci i stanju vjrerskog života na području Medžlisa, učestvuje u radu Savjeta muftiluka, saziva sastanake imama, muallima i predsjedava im , pokreće inicijativu pred IO Medžlisa za postavljenje, premještaj i razrješenje imama,hatiba muallima i mujezina.

Imam džamije

Predvodi džemat u džamiji na propisanim namazima, vodi matičnu knjigu rođenih, vjenčanih i umrlih u džematu i ljetopis džemata, održava predavanje i vazova, klanja dženaze namaz i obavlja druge obrede umrlim muslimanima, radi na populariziranju islamske štampe koju izdaje ili preporučuje Islamska zajednica u BiH, nosi imamsku uniformu pri obavljanju vjerskih obreda, i u svakoj prilici i na svakom mjestu čuva ugled radnika IZ, obaljva imamsko hatibsku dužnost na džuma namazu i bajram namazima, priprema se za hutbu u kojoj obrađuje aktuelne teme i potiče svojim obraćanjem i ponašanjem muslimane na otklanjanje nedostataka, prati stručnu literatutu u cilju boljeg islamskog obrazovanja i stečena znanja primjenjuje u praksi,održava mektebsku nastavu po utvrđenom planu i programu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, i druge poslove koje mu naredi Glavni imam Medžlisa, prisustvuje radnim sastancima koje zakazuje Glavni imam i podnosi izvještaj o radu glavnom imamu.

Džemati i imami na području MIZ Doboj

Mravići, Sabit Šiljić
Matuzići, Hazim Spahić
Alibegovci, Adis Bekrić
Plane, Nijaz Spahić
Miljkovac, Bejhudin Šiljić
Orašje, Ridžić Hamza
Trnjak, Adil Rudanović
Selimija, Ibrahim Halilović
Čivčije, Nezir Bečić
Kotorsko Donje, Adi Mehmedić
Kotorsko Gornje, Haris Hasičić
Svjetliča, Senaid Bradarić
Grapska, Haris Bečić
Bešići, Ahmed Sofić
Sjenina, Mevludin Ibrišević
Sjenina Rijeka, Hazim Vehabović
Lukavica Rijeka, Suad Alihodžić
Frkati, Šemso Kosovac
Stanić Rijeka, Senaid Hodžić
Habibovići, Mevludin Hafizović
Polje-Klokotnica, Sakib Đonlagić
Ahimbašići, Hazim Alić
Brijesnica Velika, Zaim Šiljić
Škrebe, Mehmed Halilović
Hadžići, Senad Šiljić
Suho Polje, Husejn Osmančević
Pridjel, Armin Hopić
Potočani-Ševarl., Rašid Babić
Čajre, Hamza ef. Ridžić

Mujezin

Oglašava namaska vremena učenjem ezana i obavlja druge mujezinske poslove pri obavljanju namaza u džamiji, blagovremeno otvara i zatvara džamiju ,čuva inventar džamije i brine o njenoj čistoći, u svakoj prilici i na svakom mjestu čuva ugled radnika IZ, obavlja druge poslove koje mu u dužnost stavi Medžlis, Glavni imam ili džematski odbor.

Sekretar

Obavlja sve administrativno pravne poslove Medžlisa, vodi knjigu protokola i druge prateće knjige, vodi i čuva personalne dosijee svih zaposlenih u Medžlisu, brine o njihovoj blagovremenoj prijavi i odjavi kod fondova PIO i zdravstvene zaštite, izdaje sve vrste potvrda za zaposlene, brine o blagovremenom sprovođenju odluka IO Medžlisa kao i upustava i odluka viših organa i ustanova Islamske zajednice uBiH, pomaže predsjedniku u pripremi sjednice Skupštine i IO Medžlisa, vodi zapsinke na ovim sjednicama,vodi i čuva arhivu Medžlisa, sastavlja ugovore, rješenja, odluke i druge pravne akte, izrađuje nacrte općih akata koje donosi IO Medžlisa , vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o vakufskoj imovini na području Medžlisa u skaldu sa upustvima vakufske direkcije, u svakoj prilici i na svakom mjestu čuva ugled radnika IZ, obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik Medžlisa, glavni imam i stručna služba.

Blagajnik

Naplaćuje, isplaćuje i čuva gotovinu, obračunava i isplaćuje platu i druga primanja zaposlenih,ažurira blagajnički dnevnik, popunjava virmanske naloge, i vrši vremenska plaćanja, vodi evidenciju izlaznih u ulaznih faktira, vodi evidenciju plata kao i podakte o ostalim primanjima zaposlenih na propisanim obrascima,brine o pravovremenoj uplati propisanih doprinosa za zaposlene, odlaže blagajničku dokumentaciju, i brine o njenom čuvanju, pomaže predsjedniku, sekretaru i šefu računovodstva pri izradi nacrta budžeta i završnog računa, vodi brigu da gotovinska sredstva u blagajni budu u skladu sa zakonskim maksimumom , vodi sve evidencije o finasijskim obavezama trećih lica prema Medžlisu i Medžlisa prema trećim licima, u svakoj prilici i na svakom mjestu čuva ugled radnika IZ ,obavlja sve druge poslove koje finasijsko materijalne prirofde koje mu stavi u zadatak predsjednik IO Medžlisa.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918